Competenties

Olfasense biedt een breed spectrum aan diensten op het gebied van monstername, analyse en geurmanagement en is geaccrediteerd volgens de internationaal erkende kwaliteitsnormen.

Odour emission measurement

Measure… evaluate… control odours

Emissiemetingen zijn essentieel als het gaat om het reguleren en beheersen van geur in de leefomgeving. Voordat de omvang van een geurprobleem kan worden gedefinieerd, moeten eerst de potentiële geurbronnen worden geïdentificeerd, en moet inzicht verkregen worden in de grootte (concentratie, vracht) en de samenstelling ervan.

Onze adviseurs zijn zeer ervaren op het gebied van geuremissiemetingen in een grote verscheidenheid aan industrieën, en zullen zich bij het kiezen van een meetstrategie altijd richten op uw specifieke situatie en wensen.

Geurmonstername en -analyse vindt plaats conform NEN-EN 13725, de Europese standaard voor Olfactometrie, en andere van toepassing zijnde nationale en internationale technische en kwaliteitsnormen (zoals EN 15259, EN 16911-1, VDI 3880, VDI 3884).

odour measurement sensory

Sensorische geuranalyses

Het laboratorium van Olfasense B.V. is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor uitvoering van verschillende verrichtingen en staat geregistreerd onder accreditatienummer L403.

Wij bieden een scala aan sensorische analyse technieken aan, zoals:

 • Bepaling van de geurconcentratie (ouE/m3) volgens NEN-EN 13725
 • Bepaling van de hedonische waarde volgens NVN 2818
 • Het bepalen van de geurdrempelwaarde van zuivere geurstoffen of geurmengsels
 • Certificering van het reukvermogen (bijvoorbeeld van handhavend overheidspersoneel) volgens NEN-EN 13725

Wij beschikken tevens over een mobiel laboratorium, waarmee we wereldwijd ter plaatse de gewenste analyses uit kunnen voeren.

odour measurement molecular

Moleculaire geuranalyses

Olfasense is in de unieke positie om zowel sensorische als moleculaire geuranalyses te kunnen uitvoeren. Moleculaire geuranalyses, zoals GC-MS en GC-sniffing, worden gebruikt om de chemische compositie van luchtmonsters te analyseren, en om de concentratie van specifieke verontreinigende stoffen in de lucht te bepalen.

Voorbeelden van casussen in het veld van moleculaire geurevaluatie zijn:

 • GC-MS, om een geur te karakteriseren in termen van specifieke VOCs
 • GC-sniffing, om componenten te identificeren die verantwoordelijk zijn voor een afwijkende geur in een luchtmonster
 • Gaschromatografie gekoppeld met ion-mobility spectrometry (GC-IMS), een zeer snelle methode om verschillende substanties te detecteren (binnen enkele minuten)
 • Analyse van siloxanen in biogas en luchtmonsters
 • Het bepalen van specifieke groepen componenten (bijvoorbeeld mercaptanen en ketonen)
odour impact assessment

Bepalen van de geurbelasting in de omgeving

Het evalueren van de geurbelasting in de omgeving van een industrieel bedrijf kan een complex proces zijn, en wij staan u graag bij als het gaat om het kiezen van een geschikte methodologie.

Onze meet- en berekeningsmethoden maken het mogelijk om bij het uitvoeren van een onderzoek naar de geurbelasting alle relevante factoren mee te nemen, zoals de geurintensiteit (geurconcentratie), de frequentie en duur van blootstelling, de (on)aangenaamheid van de geur, en de specifieke geurgevoeligheid van de omwonenden.

Door Olfasense is een speciale applicatie ontwikkeld voor het in kaart brengen van de geurbelasting, namelijk de Olfasense Online Field Inspection Manager.

odour dispersion modelling

Modellering geurverspreiding

Olfasense heeft ruime ervaring in het werken met een breed scala aan verspreidingsmodellen: in aanvulling op het wettelijk in Nederland vereiste Nieuw Nationaal Model (NNM) voor de verspreiding van luchtverontreinigingen (wij werken met de applicatie GEOMILIEU), maken wij voor het in kaart brengen van de geurbelasting van industriële bedrijven buiten Nederland tevens gebruik van zowel conventionele Gaussische modellen (bijvoorbeeld Aermod, ADMS) als meer geavanceerde verspreidingsmodellen, zoals CALPUFF.

De verspreidingmodellen kunnen voor verscheidene doeleinden worden ingezet, waaronder:

 • Immissie-concentratieberekeningen voor verschillende componenten, zoals geur, stof, NOx en SO2.
 • Toetsing aan de Wet luchtkwaliteit (PM10, PM2,5, NO2, SO2, etcetera).
 • Depositieberekeningen voor verschillende componenten, zoals stikstofdepositie (NOx en NHin het kader van de PAS) en fijnstof (PM10 en PM2,5).
 • Het bepalen van het effect van maatregelen (zoals bijvoorbeeld schoorsteenverhoging) op immissieniveau.

Verder kunnen wij u ook ondersteuning bieden bij het controleren van door andere instanties uitgevoerde verspreidingsberekeningen op juistheid en plausibiliteit.

odour control odour mitigation

Advies geurbeperking en -beheersbaarheid

Olfasense heeft aanzienlijke ervaring opgebouwd in het wereldwijd adviseren van industriële bedrijven en overheden bij het beheersbaar maken van geurproblematiek. Toepassingen van geur beperkende technologieën hebben wij zien slagen en falen in vele industrieën en sectoren, en met deze praktijkervaring kunnen wij u goed van dienst zijn bij het beoordelen van de maatregelenopties.

Daarnaast hebben we veel ervaring in het ontwikkelen van effectieve operationele geurbeheer plannen, waarin maatregelen worden gedefinieerd om de geuremissie en -belasting van dag tot dag te minimaliseren, zodat op termijn naar een acceptabele situatie kan worden toegewerkt. Daarbij kunnen we u tevens ondersteunden bij het behandelen van klachten en de communicatie met betrokkenen.

odour complaint management

Klachtenmanagement

Onaangename geuren afkomstig van industriële bedrijven kunnen van invloed zijn op de leef kwaliteit van omwonenden. Olfasense kan u uitgebreid adviseren als het gaat om de communicatie met omwonenden en andere betrokkenen, en het managen van crisissituaties, teneinde een succesvol evenwicht te waarborgen tussen de belangen van het bedrijf en die van de omringende gemeenschap.

Wij bieden ook een scala aan oplossingen op het gebied van data-acquisitie (zoals real-time weergave van de geursituatie) om inzicht te verkrijgen in de klachtendistributie, mogelijke oorzaken van de klachten te identificeren, en tevens om onterechte geurklachten op het spoor te komen. Onze web-gebaseerde oplossingen kunnen worden gebruikt als interactief informatie platform, waarbij de gebruiker bepaalt welke informatie beschikbaar is voor wie.

De Ortelium ® tool is speciaal door Olfasense ontwikkeld ten behoeve van succesvol klachtenmanagement.

Ortelium odour complaint management

Ortelium ®

Ortelium ® maakt het managen van geurklachten eenvoudiger, doordat het inzicht biedt in de geur- en klachtensituatie.

De Ortelium ® applicatie verzamelt relevante data, die vervolgens op een inzichtelijke wijze, en met behulp van een topografische kaart, worden gepresenteerd en geëvalueerd. Doordat de applicatie prognoses maakt bij overlastsituaties, en terugkoppeling geeft aan alle betrokken partijen, kan het de communicatie met de omgeving sterk verbeteren, en conflictsituaties voorkomen of oplossen.

Bezoek www.ortelium.com voor meer informatie.

ambien-odour-monitoring-ioms

Veldmetingen

Naast metingen aan de bron voeren wij ook verschillende soorten veldmetingen uit. Veldmetingen kunnen een goede aanvulling vormen op de gangbare bronmetingen, en extra inzicht geven in bijvoorbeeld de oorzaken van klachten.

Er zijn verschillende soorten veldmetingen, waarbij sprake kan zijn van de inzet van zowel echte als elektronische neuzen. Voor uw specifieke vraagstelling zullen we altijd zoeken naar de meest geschikte meetmethode in termen van kosten, betrouwbaarheid, detailniveau, en gebruiksgemak.

odour measurement worldwide

Internationale projecten

Met ons mobiel laboratorium en een gespecialiseerd team van zeer ervaren meettechnici en adviseurs kunnen we onze diensten wereldwijd aanbieden.

Zo heeft Olfasense de afgelopen jaren projecten uitgevoerd in Europa, Noord-, Zuid- en Midden Amerika, het Midden Oosten, Azië en Rusland.

Ons team voor internationale projecten heeft veel ervaring in zowel de logistieke als de culturele aspecten van geuronderzoek in het buitenland.

odour expert witness

Getuige deskundige

Op zoek naar professionele ondersteuning bij juridische procedures met betrekking tot geur? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Olfasense heeft zowel nationaal als internationaal een zeer goede reputatie als het gaat om het geven van deskundig advies op het gebied van geur.

Onze adviseurs zijn bedreven in het verzamelen en voorbereiden van bewijsstukken, het beoordelen van rapporten van derden, en het adviseren van klanten en hun wettelijke vertegenwoordigers bij juridische procedures.

odour training

Geurtraining

Als u op zoek bent naar topkwaliteit voor uw eigen geuronderzoek, dan kunt u niet om de expertise van Olfasense heen.

Door te investeren in een geurtrainingscursus van Olfasense heeft u niet alleen de mogelijkheid om van experts te leren, maar krijgt u ook waardevol, op maat gesneden advies.

Met een range van groeps- en individuele trainingspakketten bieden wij u specialistische trainingen aan. Ook organiseren wij regelmatig workshops.

Geïnteresseerd in onze noseletter?

Blijf op de hoogte in de wereld van geuren.
Contact

  U kunt ook direct een offerte aanvragen. Hiervoor hebben wij uw VAT nummer en bedrijfsadres nodig. Voor een offerte op maat willen wij u vragen om een omschrijving van uw onderzoeksdoel.

  privacybeleid tonen

  Volg ons

  Geïnteresseerd in onze noseletter?

  Blijf op de hoogte in de wereld van geuren.

  Inschrijven voor nieuwsbrief

  of volg ons op